qrier

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ  -  QRIER FOR BUSINESS – Alicja Cichosz.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (usługa kurierska) przez firmę   -  Qrier for business. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników  Qrier for business - Alicja Cichosz oraz podmioty współpracujące z Qrier for business - Alicja Cichosz przy wykonywaniu usług.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Strony umowy: Qrier for business – Alicja Cichosz i Nadawca.
Qrier for business - Alicja Cichosz Przewoźnik: Zleceniobiorca Qrier for business - Alicja Cichosz  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Brygady Pościgowej 19B, 05-124 Skrzeszew.
Nadawca: Osoba fizyczna, prawna, podmiot gospodarczy zlecający  Qrier for business - Alicja Cichosz wykonanie usługi kurierskiej.
Adresat: Osoba  fizyczna, prawna, podmiot gospodarczy wskazany przez Nadawcę jako przyjmujący od Qrier for business – Alicja Cichosz przesyłkę.
Płatnik: Osoba fizyczna, prawna, podmiot gospodarczy regulujący należność za wykonaną usługę, wskazany przez Nadawcę.
Przesyłka: Rzeczy opatrzone adresem  przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Qrier for business - Alicja Cichosz w celu przemieszczenia i  doręczenia Adresatowi.
Usługa kurierska: Usługa pocztowa, nie będąca usługą zastrzeżoną w rozumieniu ustawy prawo pocztowe, nie mająca charakteru powszechnego, polegająca na zarobkowym, przyśpieszonym przewozie i doręczaniu w gwarantowanym czasie przesyłek, wykonywana na podstawie ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003r. (Dz. U z 2003r. nr.130 poz.1188, z późniejszymi zmianami) na terenie całego kraju oraz w obrocie zagranicznym.
Miejsce nadania: Siedziba Nadawcy lub miejsce przez niego wskazane.
Miejsce odbioru: Siedziba Adresata.
Termin doręczenia: Podany do publicznej wiadomości termin, w którym Qrier for business - Alicja Cichosz zobowiązuje się doręczyć przesyłkę. Terminy doręczenia poszczególnych rodzajów przesyłek określa cennik usług lub indywidualna umowa
z Klientem.
Dowód nadania: List kurierski - dowód zawarcia umowy, którego podpisanie przez Nadawcę potwierdza m.in. znajomość warunków świadczenia usług kurierskich, zasad odpowiedzialności, które z momentem podpisania stają się wiążące dla stron.
Przesyłka nie doręczona:  Przesyłka, której nie można doręczyć Adresatowi, ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy, lub przesyłka, która nie została opłacona lub została opłacona w kwocie niższej niż wynosi należna opłata, jeżeli Nadawca lub Adresat odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie.

§ 1

1.   Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę Qrier for business - Alicja Cichosz w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi
i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.

2.   Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Nadawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

a) być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

b) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki. W  opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub/i inne przewożone przesyłki.

§ 2

1.   Qrier for business - Alicja Cichosz  nie przyjmuje do  przewozu:

 • materiałów wybuchowych;
 • materiałów łatwopalnych i żrących;
 • broni palnej;
 • dzieł sztuki;
 • biżuterii;
 • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie;
 • pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela;
 • żywych zwierząt;
 • rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek;
 • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone).

2.   Qrier for business - Alicja Cichosz  ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania;
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę;
 • uzasadnionego podejrzenia, iż deklaracja zawartości lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym;
 • niewłaściwego wypełnienia dowodu nadania i/lub odmowy akceptacji warunków świadczenia usług;
 • nieopłacenia przesyłki;
 • zaistnienia innych przyczyn wskazanych w ustawie Prawo pocztowe.

3.   W  przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę postanowień §2 punkt 2 oraz oddania przesyłki o zawartości wymienionej w § 2 pkt. 1 Nadawca zapłaci karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Qrier for business – Alicja Cichosz z tytułu świadczenia usług.

4.   Zapłata kary, o której mowa w punkcie 3, nie pozbawia Qrier for business – Alicja Cichosz prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

Qrier for business - Alicja Cichosz  ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Adresat przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo  
wyłączonym z obsługi.

§ 3

1.  W  przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Przewoźnika, Qrier for business - Alicja Cichosz może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku, gdy wezwanie do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w  sposób zapewniający bezpieczeństwo usługi. Z czynności tej sporządzany jest protokół.

2.  W  przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Qrier for business - Alicja Cichosz powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

3.  Kontroli nie podlega treść przesyłanych dokumentów.

4.  Wynik sprawdzenia zamieszcza się w  dowodzie nadania albo w dołączonym do niego protokole.

5.  W  razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w dowodzie nadania ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.

6.  Przesyłkę nie spełniającą wymogów wymienionych w §1 punkt 2b można przyjąć do przewozu tylko pod warunkiem, że Nadawca złoży oświadczenie, że:

a) Stan opakowania nadanej przez niego przesyłki nie spełnia wymogów stawianych przez Qrier for business - Alicja Cichosz określonych
w niniejszym Regulaminie, oraz

b) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i ponosi koszty za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki lub innych przesyłek w czasie transportu, a także opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki.

§ 4

1.  Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bez błędów i pomyłek), kompletnie, czytelnie wypełnić dowód nadania.

2.  Nadawca ma obowiązek zamieścić na dowodzie nadania adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń,
a w szczególności musi wpisać kod pocztowy. Qrier for business - Alicja Cichosz może zwolnić Nadawcę z powyższego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia Nadawcy, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lub niedoręczenie przesyłki, a także za ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia w doręczeniu przesyłki. Dowód nadania powinien zawierać następujące elementy:

 • dane Nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy,
 • adres Nadawcy, w tym kod pocztowy,
 • datę, godzinę nadania przesyłki,
 • dane Adresata: nazwa firmy lub imię i nazwisko Adresata
 • adres Adresata, w tym kod pocztowy,
 • rodzaj usługi,
 • typ serwisu,
 • opłatę i formę płatności,
 • liczbę paczek i wagę przesyłki,
 • nazwisko i podpis Nadawcy lub osoby działającej w imieniu Nadawcy (domniemywa się, iż osoby podpisujące dokumenty w  imieniu Nadawcy są do tego upoważnione)
 • nazwisko i podpis osoby działającej w imieniu Qrier for business - Alicja Cichosz. 

3.  Poprzez złożenie podpisu na wypisanym dowodzie nadania Nadawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 5

1.  Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika Qrier for business - Alicja Cichosz i  płatne są gotówką w momencie nadania lub doręczenia przesyłki, chyba, że obowiązują inne ustalenia stron w tym zakresie.

2.  Za świadczone usługi opłatę uiszcza Płatnik. Płatnikiem może być Nadawca, Adresat lub osoba trzecia wskazana przez Nadawcę.

3.  Płatnik ma obowiązek uregulowania należności za wykonaną usługę w momencie nadania lub doręczenia przesyłki.

4.  W  przypadku przeniesienia przez Nadawcę obowiązku zapłacenia opłaty za przesyłkę na innego Płatnika, Nadawca zobowiązuje się,
w przypadku odmowy zapłaty przez Płatnika, do uregulowania wszelkich opłat związanych z przesyłką.

§ 6

1.  Przesyłka po zgłoszeniu przez Nadawcę jest odbierana spod wskazanego adresu przez Qrier for business - Alicja Cichosz i dostarczona do Adresata w czasie i na zasadach zawartych w aktualnym w dniu zamówienia usługi cenniku Qrier for business - Alicja Cichosz.

2.  Zasadą jest doręczanie przesyłki do rąk własnych Adresata. W  przypadku, gdy Adresatem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę. Domniemywa się, iż osoby przyjmujące przesyłkę u Adresata i  podpisujące dokumenty są do tego upoważnione. Jeżeli Adresatem przesyłki jest organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, przesyłkę doręcza się osobie uprawnionej w urzędzie organu władzy publicznej.

3.  W  przypadku, gdy Adresat odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy lub w miejsce przez niego wskazane. Koszty przewozu
w obie strony ponosi Nadawca.

4.  Na wniosek Adresata lub Nadawcy Qrier for business – Alicja Cichosz może dodatkowo, odpłatnie świadczyć następujące usługi:

a) Wysłanie przesyłki pod inny wskazany przez Adresata lub Nadawcę adres,

b) Przechowanie przesyłki po upływie regulaminowego terminu.

5.  Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Qrier for business - Alicja Cichosz dodatkowych czynności, o których mowa powyżej.

6.  W  przypadku nieobecności Adresata, Qrier for business - Alicja Cichosz pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy doręczenie przesyłki miało miejsce, jak, gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne doręczenie przesyłki do swej siedziby.

7.  Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego, w dniu nadania, cennika Qrier for business – Alicja Cichosz
i ponoszone są przez Płatnika.

8.  Termin do odbioru przesyłki przez Adresata wynosi 3 dni robocze, liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Adresata lub Nadawcy, o których mowa w punkcie 4, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

§ 7

1.  Przesyłka nie doręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

2.  Otwarcie przesyłki niedoręczonej następuje w terminie do 60 dni od momentu stwierdzenia niemożliwości doręczenia, przez komisję powołaną i działającą zgodnie przepisami ustawy Prawo pocztowe.

3.  W  przypadku, gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia lub zwrócenia Nadawcy albo Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki, do zawartości przesyłki stosuje się odpowiednio przepisy art. 183, 184 i 187 Kodeksu cywilnego.

§ 8

1.  Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Adresata w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.

2.  Za uszkodzoną uznaje się przesyłkę, w której wystąpiły zmiany jej substancji, powodujące obniżenie jej wartości użytkowej.

3.  Za opóźnienie w wykonaniu usługi uznaje się nie dostarczenie przesyłki po upływie 24 godzin, w stosunku do  ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do Adresata.

4.  Niedotrzymanie terminu doręczenia przesyłki kurierskiej, wynikające z winy Qrier for business – Alicja Cichosz, upoważnia nadawcę, Adresata lub innego płatnika do wniesienia reklamacji uwzględniającej roszczenie zwrotu kosztów za wykonaną usługę. Reklamację można wnieść
w terminie 14 dni licząc od daty stwierdzenia opóźnienia w wykonaniu usługi.

§9

1.  Qrier for business - Alicja Cichosz ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu  wydania Adresatowi.

2.  Odpowiedzialność Qrier for business - Alicja Cichosz z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 100,00 (sto) PLN.  Qrier for business - Alicja Cichosz nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.

3.  W  przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki w dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem, odpowiedzialność Qrier for business – Alicja Cichosz za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona  do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu Qrier for business - Alicja Cichosz upoważniony ubezpieczyciel.

4.  Qrier for business - Alicja Cichosz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

5.  Odpowiedzialność Qrier for business – Alicja Cichosz nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Nadawcy jak i osób trzecich.

6.  W  wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Qrier for business - Alicja Cichosz ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem.

§ 10

1.  Prawo wnoszenia reklamacji i  dochodzenia roszczeń przeciwko Qrier for business - Alicja Cichosz przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4,  przy czym sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Qrier for business - Alicja Cichosz.

2.  Wszystkie reklamacje związane z niedoręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są w siedzibie Qrier for business - Alicja Cichosz.

3.  Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 5.

4.  Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń
z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

5.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
 • Podstawę reklamacji;
 • Udokumentowane uprawnienie do  dochodzenia roszczeń;
 • Kopię dowodu nadania i numer przesyłki;
 • Kwotę roszczenia;
 • Dowody uiszczenia wszelkich opłat i  należności za przewożoną przesyłkę;
 • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

5.  Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 40 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

6.  Po rozpatrzeniu reklamacji, Qrier for business - Alicja Cichosz powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

7.  Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w § 10 pkt. 5), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

8.  Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Qrier for business - Alicja Cichosz.

§ 11

1.  Qrier for business - Alicja Cichosz przysługuje prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
o świadczenie usług kurierskich oraz z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usług, powstałych
z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata.

§ 12

1.  Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby Qrier for business – Alicja Cichosz przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez Qrier for business - Alicja Cichosz – Alicja Cichosz usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych Qrier for business - Alicja Cichosz.

§ 13

1.  Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W  takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe.


Warszawa, 20.01.2009 r.

 

 

 

 
Copyright Qrier.com.pl 2008-2020. All rights reserved